Forskningsprosjekt Økokyst

ØKOKYST Helgeland er delprogram i det nasjonale overvåkingsprogrammet «Økosystemovervåking i Kystvann» «ØKOKYST» i regi av Miljødirektoratet.

«ØKOKYST» har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og partikler på et tidlig stadium. Programmet omfatter undersøkelser av biologiske forhold som hardbunn, bløtbunn, pelagisk prøvetaking (planteplankton) og kjemiske støtteparametere som næringssalter, oksygen, siktedyp, temperatur og saltholdighet.

Norsk Havbrukssenter var en del av ØKOKYST fram til 2016.

Klikk her for å lese mer om ØKOKYST

Hvert år arrangerer vi jenteleir på havbrukssenteret!